ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)

CLIMATE CHANGE INTERNATIONAL TECHNICAL AND TRAINING CENTER

E-Learning

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Climate Networks

การใช้ระบบเครือข่ายนี้ เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อใช้ข้อมูล โปรแกรมหรืออุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ 

Alumni

การร่วมงานกันระหว่างหน่วยงาน
และศิษย์เก่า ในด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับโลกและผลกับทุกประเทศ

อบรมด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

1 CoursesView Category

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

0 CoursesView Category

Mitigation Mechanism

2 CoursesView Category

หลักสูตรในประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทความงานวิจัย และ สื่อวิดีโอ

เป็นการรวบรวมและนำเสนอประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นปัญหา
ใหญ่ของโลก นั่นคือภาวะโลกร้อน รายงานการวิจัยต่างๆทั่วโลก
มีการยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า การเพิ่มสูงขึ้นของ….

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศและระดับโลก

TGO CITC และ JICA หารือ

TGO CITC และ JICA หารือทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

การประชุม ASEAN

ประชุม ASEAN Working Group การหารือ
ถึงผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลก

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย