การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ – การปรับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 10 มิถุนายน 2558

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กับยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีตัวอย่าง : อำเภอ พุนพิน พื้นที่อำเภอพุนพินเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งเพราะมีฝนตกชุก โดยทำเลของพื้นที่อยู่ติดริมน้ำสายใหญ่สองสาย ลักษณะการตั้งชุมชนเป็นแนวยาวไปตามลำน้ำทำให้เมื่อเวลาฝนตกหนักมักจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ประกอบกับการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ เช่น ถนนกั้นการไหลของน้ำ บ้านเรือนปลูกสร้างขวางทางเดินของน้ำ เป็นต้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าทำให้ชุมชนขยายตัวไปตามถนนย่านเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่น้ำหลาก จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ย่านเศรษฐกิจประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง ในอนาคตแนวโน้มความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่พื้นที่เป็นย่านเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้ในอนาคตความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นมีสูงขึ้น ดังนั้นชุมชนอำเภอพุนหินจึงต้องมีแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ได้ดีขึ้น วิธีการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงโดยทำให้ชุมชนสามารถเดินไปตามวิสัยทัศน์เดิมได้ ได้แก่ 1) การวางยุทธศาสตร์เมืองใหม่โดยการจัด zoning แบ่งการใช้พื้นที่เป็นสองส่วน ได้แก่ เมืองเก่า และเมืองใหม่ เมืองเก่าก็คือเมืองปัจจุบันให้พัฒนาไปในด้านการท่องเที่ยว และเว้นพื้นที่เพื่อการระบายน้ำ ส่วนเมืองใหม่ วางยุทธศาสตร์เมืองในรูปแบบการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน โดยเลือกพื้นที่ที่สูงและน้ำท่วมไม่ถึง 2) การออกข้อกำหนด การควบคุมการใช้ที่ดินหรือควบคุมการปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ จะช่วยลดความเสี่ยงของความเสียหายของการปลูกสร้างอาคาร และลดความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ไม่อนุญาตหรือควบคุมการสร้างอาคารบ้านเรือนในบริเวณที่ทิศทางน้ำไหล

เผยแพร่โดย THAILAND ADAPTATION

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558, Ct4 – การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ – การปรับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=agYWfxXgHm8 [10 มิถุนายน 2558].

Write a comment