การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ 14 มิถุนายน 2558

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับการวางแผนหรือวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เนื่องด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันหรือในอนาคตข้างหน้ามีความผันผวนของฤดูกาลเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้สังคม และภาคส่วนได้รับผลกระทบ ดังนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนเพื่อปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปรับโดยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น ภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานขึ้น หรือภาวะน้ำท่วมที่มีความถี่และรุนแรงขึ้น โดยการปรับตัวต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในระยะยาว เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวของเมือง หรือราคาพืชผลการเกษตร เป็นต้น

เผยแพร่โดย THAILAND ADAPTATION

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558, Ct4 – การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=9_UW1u1zn7Y [14 มิถุนายน 2558].

Write a comment