อาสา ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เรียนรู้วิถีชาวนาเกลือ

การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น แนวป้องกัน โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นแล้วปลูก
ป่าชายเลนชนิดที่เหมาะสมสำหรับพื้น ที่นั้นๆ เป็นทางเลือกหนึ่ง

Write a comment