เก็บขยะ พิทักษ์ ภูชี้ฟ้า-ดอยแม่สลอง

กิจกรรมเก็บขยะ พิทักษ์ภูชี้ฟ้า-ดอย แม่สลอง จ.เชียงราย 9-11 ธ.ค. 2560
(เดินทางคืนวันที่ 8) กิจกรรมนี้จัด ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก

Write a comment