ทส.แถลงข่าวประจำสัปดาห์ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ให้แก่ อบก. UNDP และ 4 เทศบาลนครในประเทศไทย อีกทั้ง JICA ให้การสนับสนุนศูนย์ CITC พัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเทศไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แถลงข่าวเรื่อง กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก อนุมัติเงินจำนวน 3.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ให้แก่ อบก. UNDP และ 4 เทศบาลนครในประเทศไทย และเรื่อง JICA ให้การสนับสนุนศูนย์ CITC พัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเทศไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           JICA ให้การสนับสนุนศูนย์ CITC พัฒนาศักยภาพบุคลากรในไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

          จากวิกฤตการณ์โลกร้อนส่งผลให้ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบและเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดแรงผลักดันทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคอาเซียน และในระดับชาติ ซึ่งได้มีนโยบายและข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแสดงความรับผิดชอบในระดับที่แตกต่างกันตามแต่ศักยภาพและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ 

         ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคส่วนไทยและอาเซียน ให้มีความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น รวมถึงการเกิดเครือขายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาเซียน เพื่อสอดรับต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบทบาทของไทยต่ออาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 

         ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติการสนับสนุนทางวิชาการ ผ่านทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ให้กับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในเรื่องดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อน ในด้านต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี อาทิ

        – การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)

        – การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management and Sustainable Development ) 

        – กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Mechanism) 

        – การเงินและเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance and Economics of Climate Change)

         นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ เช่น
         –  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) 
         –  นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Policy, Legislation and Regulations on Climate Change) 

         รวมทั้งมีการต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (คัดเลือกตามความเหมาะสม) อาทิ 

         – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาคป่าไม้ (Climate Change and Forestry) 
         – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร (Climate Change and Water Resources Management and Agriculture) 

         – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการภัยภิบัติ (Climate Change and Disaster Management)

4 เทศบาลนครร่วมกับ อบก. และ UNDP ลงทุนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) จัดทำโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมกับ UNDP พัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) เห็นชอบโครงการฯ และอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณแบบให้เปล่า (Grant) จำนวน 3.15 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 108 ล้านบาท) เพื่อพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี โดยจะเริ่มในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560 และจะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564

          โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ในเทศบาลนคร 4 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง โดยเน้นที่ การจัดการขยะ น้ำเสีย และการขนส่งที่ยั่งยืน

           ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน อบก.จะทำหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินโครงการหลัก ร่วมกับ UNDP รวมทั้งมีเทศบาลนครที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง ร่วมการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว และสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วย

          1) สนับสนุนเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ในการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง (City Carbon Footprint: CCF) 

         2) บูรณาการงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ลงในแผนพัฒนาของเมือง 
         3) จัดทำมาตรการ/โครงการลดก๊าซเรือนกระจก และประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
         4) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระบวนการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง และระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) การลดก๊าซเรือนกระจก

         5) ประสานกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนทางวิชาการ 
         6) สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560, Nt5 – ทส.แถลงข่าวประจำสัปดาห์ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ [online], Available: http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=13180 [2 กุมภาพันธ์ 2560].

Write a comment