วิจัยตรงจุดหยุดปัญหา ตอน โรคร้อนเมื่อโลกร้อน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 สิงหาคม 2558

“คลื่นความร้อน” เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดจากสภาวะความรุนแรงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ทางเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Climate Change Network, TCCN) จึงได้จัดทำโปรแกรมประมวลดัชนีความร้อนของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เผยแพร่โดย Sathaphorn Palosin

(www.youtube.com)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

1.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558, Ct4 – วิจัยตรงจุดหยุดปัญหา ตอน โรคร้อนเมื่อโลกร้อน, [online], Available: https://www.youtube.com/watch?v=NS6WiOYIY14 [24 สิงหาคม 2558].

Write a comment