เกี่ยวกับ CITC

จากวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับโลก ส่งผลให้ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบและเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นปัญหาที่สะสมและส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างไร้ขอบเขต จึงเป็นแรงผลักดันให้ประชาคมโลกลงนามรับรอง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบสภาพภูมิอากาศ ภายในระยะเวลาอันพอเหมาะเพื่อให้ระบบนิเวศสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่คุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านหลักการการสร้างความร่วมมือและแสดงความรับผิดชอบในระดับที่แตกต่างกันตามแต่ศักยภาพและความสามารถและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ

ในส่วนของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งจะรวมตัวกันในปี พ.ศ. 2558 ก็ให้ความสำคัญถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งในปฏิญญากรุงเทพของอาเซียน ได้ระบุถึงการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย ส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งวัตถุประสงค์ของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศและความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆระดับโลกที่ส่งผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลเชิงลบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสนใจทั่วไป จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change International Technical and Training Center: CITC) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสอดรับต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศและความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆระดับโลกที่ส่งผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ซึ่งทุกภาคส่วนเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิสัยทัศน์

  • ” Become a leading climate change training center in ASEAN “

พันธกิจ

  • Provide capacity development on climate change mitigation and adaptation
  • Promote climate change networking platform 
  • Promote knowledge dissemination on climate change mitigation and adaptation

กลุ่มเป้าหมาย

ค่านิยมองค์กร